رمز پیروزی

رمز موفقیت ما، که قدرتهای بزرگِ دنیا را عقب نشاند و یک قدرت شیطانی مثل قدرت خاندان پهلوی را فرو ریخت، این رمز موفقیت همین وحدت اقشار و وحدت کلمه بود. ۲۹ بهمن ۱۳۵۷

ان سر نجاحنا و تغلبنا علی القوی العظمی فی العالم و اسقاط القدره الشیطانیه، قدره اسره البهلوی، یکمن فی توحد هذه الفئات و وحده کلمتها. ۲۰ ربیع الاول ۱۳۹۹

The secret of our success, which had pushed back great global powers and made the satanic power of the Pahlavi family crumble, is this very unity of all walks of life and the unity of expression. February 18, 1979

دریافت طرح
اشتراک رمز پیروزی
کلیدواژه:
پیروزی انقلابرژیم پهلویوحدت