ارزش انسان به مقام نیست

توجه بکنید که مقام، شما را نگیرد. ارزش انسانی انسان به مقام نیست، به این نیست که من رئیس جمهورم، من رئیس مجلسم، من وکیل مجلسم؛ اینها ارزش نیست. ارزش انسان به این است که توجه بکند که چه تکلیفی دارد در مقابل خدا و در مقابل بندگان خدا. باید فکر این معنا را بکنید که خدمت کنید به کشور، خدمت کنید به ملت. ۷ شهریور ۱۳۶۱

علیکم ان تنتبهوا، فلا یغرکم المنصب، ان قیمه الانسان لیست فی المنصب الذی یحتله، لیست فی کونه رئیسا للجمهوریه، او رئیسا للبرلمان او عضوا فیه، فهذه لا تمثل قیمه. بل قیمه الانسان فی التزامه بتکالیفه امام اللّه وامام العباد، هذه هی القیمه الحقیقیه. علیکم ان تفکروا فی هذا الامر، وهو ان تخدموا بلدکم وتخدموا شعبکم. ۹ ذی القعده ۱۴۰۲

You should watch lest you may be effected by position. Man's value does not lie in position, in being a president, Majlis Speaker, a parliamentarian, etc. These are no value. Man's value lies in his attitude towards God and his servants. You should serve the country and the people. August 29, 1982

دریافت طرح
اشتراک ارزش انسان به مقام نیست
کلیدواژه:
مسئولینساده زیستی مسئولینحب دنیامسئولیت