مبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودوقت هجرت استوقت هجرت استحب دنیا را از قلب ما بیرون کنحب دنیا را از قلب ما بیرون کنریاست در نظر امیرالمومنین(ع)ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)حب نفس را بیرون کنیدحب نفس را بیرون کنیدارزش انسان به مقام نیستارزش انسان به مقام نیستتذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرهمه از حب دنیاستهمه از حب دنیاست عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی