ارزش انسان به مقام نیستارزش انسان به مقام نیستتذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرهمه از حب دنیاستهمه از حب دنیاست عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی