مشغول جنایتمشغول جنایتحب نفسحب نفسمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودوقت هجرت استوقت هجرت استحب دنیا را از قلب ما بیرون کنحب دنیا را از قلب ما بیرون کنریاست در نظر امیرالمومنین(ع)ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)ارزش انسان به مقام نیستارزش انسان به مقام نیستتذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرهمه از حب دنیاستهمه از حب دنیاست عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی