تقوا ملاک است، نه ثروتتقوا ملاک است، نه ثروتارزش انسان به مقام نیستارزش انسان به مقام نیست عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی