طاغوتی نباشیدطاغوتی نباشیدریاست در نظر امیرالمومنین(ع)ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)به امیرالمومنین(ع) اقتدا کنیدبه امیرالمومنین(ع) اقتدا کنیدتقوا ملاک است، نه ثروتتقوا ملاک است، نه ثروتارزش انسان به مقام نیستارزش انسان به مقام نیست عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی