دعوت به اتحاد

کراراً دولتهای اسلامی را دعوت به اتحاد و برادری نموده‌ام، در مقابل اجانب و ایادی آنها که می‌خواهند با ایجاد نفاق در بین مسلمین و دولتهای اسلامی ممالک عزیز ما را تحت اسارت و ذل استعمار نگه دارند و از مخازن معنوی و مادی آنها استفاده کنند. ۱۷ خرداد ۱۳۴۶

لقد دعوت الحکومات الاسلامیه مراراً الی الاتحاد والتآخی امام الاجانب وعملائهم، الذین یریدون إبقاء بلداننا العزیزه تحت اسر الاستعمار وإذلاله، من خلال بث النفاق بین المسلمین والحکومات الاسلامیه، ویستغلوا ذخائرهم المعنویه والمادیه. ۲۸ صفر ۱۳۸۷

I have repeatedly invited the Muslim governments to unity and brotherhood vis-a-vis the foreigners and their mercenaries. They want to sow discord among the Muslims and the Muslim governments; to keep our esteemed Muslim governments in bondage and submission to imperialism; and to use their spiritual and material resources. June 7, 1967

دریافت طرح
اشتراک دعوت به اتحاد
کلیدواژه:
جهان اسلاموحدت جهان اسلامرابطه با دولت‌های اسلامیاستعمارنفاقدولت های منطقه