تفرقه بین مسلمانان

اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند، امکان نداشت اجانب بر آنها تسلط پیدا بکنند. این تفرقه در بین مسلمین است که باعث شده است که اجانب بر ما تسلط پیدا بکنند. ۱۷ بهمن ۱۳۵۷

لو توحدت کلمه المسلمین لما امکن للاجانب ان یتسلطوا علیهم، فالفرقه بین المسلمین هی التی ادت الی هیمنه الاجانب علینا. ۸ ربیع الاول ۱۳۹۹

If Muslims had unity of expression, it would have been impossible for the foreigners to dominate them. This schism between Muslims has made the foreigners dominate us. February ۶, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک تفرقه بین مسلمانان
کلیدواژه:
جهان اسلاموحدت جهان اسلامرابطه با دولت‌های اسلامیبرادری مسلمانانسران کشورهای اسلامیتفرقه