مردم لمس کنند که برای خدمت آمدید

در عمل این طور باشد که مردم ببینند که این استانداری که آمده است در اینجا، آمده است خدمت کند به مردم، خوب، وقتی مردم ببینند که کسی مشغول به خدمت است دیگر دعوا ندارند با او. دعوا آن جا پیدا می‌شود که ببینند آمده است که مردم را داغ کند. آمده است قدرت خودش را تثبیت کند. ۱۵ آذر ۱۳۵۹

فعلینا ان نعمل جاهدین علی کسب ثقه الناس ومحبتهم بتفانینا فی خدمتهم وحل مشاکلهم قولًا وعملًا، فإن الشعب إذا احس من مسوولیه الصدق والإخلاص فی العمل، فسیمنحهم کل الولاء والثقه والتایید. وامّا إذا احس منهم الخیانه والطمع واستغلال المنصب لخدمه الاغراض الشخصیه والعائلیه، والتکبر علی الناس والاستعلاء علیهم. ۲۷ محرّم ۱۴۰۱

In practice it should be such that the people see that the governor, has come to serve them. Well, when the people see that somebody is busy serving them, they will have no quarrel with him. Quarrels will arise only when the people see that the official has come to harass them and to establish his own power. December 6, 1980

دریافت طرح
اشتراک مردم لمس کنند که برای خدمت آمدید
کلیدواژه:
مسئولینخدمت به مردمخدمت به کشور