حجاب و آزادی

حجاب به معنای متداول میان ما، که اسمش حجاب اسلامی است، با آزادی مخالفتی ندارد. اسلام با آنچه خلاف عفت است مخالفت دارد. ۷ بهمن ۱۳۵۷

إن الحجاب المتعارف المسمی الحجاب الإسلامی لا یتنافی مع الحریه. الإسلام یعارض ما ینافی العفه. ۲۸ صفر ۱۳۹۹

Islamic dress code[hijab] in its general sense which prevails among us and is known as Islamic hijab has no contradiction with freedom. Islam opposes what is opposed to chastity. January ۲۷, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک حجاب و آزادی
کلیدواژه:
زن و خانوادهجایگاه و حقوق زنزنانآزادی زنکرامت زنجایگاه و نقش زنحجاباسلام و زنانروز زن