مذهب رندان

با باده وضو گیر که در مذهب رندان
در حضرت حق این عملت بارور افتاد

دیوان شعر امام خمینی(ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک مذهب رندان
کلیدواژه:
شعررمضاندیوان امامماه رمضان