عید سعید فطر مبارک بادعید سعید فطر مبارک بادراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدرراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدردنبال این باشیم که ان شا الله "لیله القدر" را دریابیم.دنبال این باشیم که ان شا الله "لیله القدر" را دریابیم. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی