زیر بار ظلم رفتن از عدم تزکیه استزیر بار ظلم رفتن از عدم تزکیه استحفظ مساجد تکلیف استحفظ مساجد تکلیف استتقویت روحی در ادعیهتقویت روحی در ادعیهبا فضلش، نه عدلشبا فضلش، نه عدلشتوطئه غول جهانخوار را برملا کنیدتوطئه غول جهانخوار را برملا کنیدمستضعفین به پا خیزندمستضعفین به پا خیزندرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدیاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده استما همه به اصلاح، محتاجیمما همه به اصلاح، محتاجیم رمضان صفحه 2