برای خدمت به مستضعفین آمده باشد

بررسی بشود به اینکه اینها مردمی هستند که به انقلاب عقیده دارند، متعهد به اسلام هستند و برای خدمت به این توده‌های مستضعف، که همیشه محروم بودند، آمده‌اند خدمت کنند. 13 آبان 1361

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک برای خدمت به مستضعفین آمده باشد
کلیدواژه:
مستضعفینخدمت به محرومینخدمت به اسلامرئیس جمهور بایدانتخابات و معیارهای انتخاب