امتحان روسای قواامتحان روسای قواچهار سالها می‌گذردچهار سالها می‌گذرددولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شددولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شدحکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر بنی‌‍صدرحکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر بنی‌‍صدرعزل بنی‌صدرعزل بنی‌صدراز رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشنداز رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشندبا انتخاب شما، خداوند متعال بر ما منت نهادبا انتخاب شما، خداوند متعال بر ما منت نهادمنتخب مردم و خدمت صادقانه، با تعهد و روشن‌بینیمنتخب مردم و خدمت صادقانه، با تعهد و روشن‌بینیپست و مقام فانی و خدمت باقی استپست و مقام فانی و خدمت باقی است رئیس جمهور صفحه 2