عزل بنی‌صدرعزل بنی‌صدراز رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشنداز رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشندبا انتخاب شما، خداوند متعال بر ما منت نهادبا انتخاب شما، خداوند متعال بر ما منت نهادمنتخب مردم و خدمت صادقانه، با تعهد و روشن‌بینیمنتخب مردم و خدمت صادقانه، با تعهد و روشن‌بینیپست میزان نیست، مقام میزان نیست، این مقامات تمام می شود، آنی که هست خدمت است.پست میزان نیست، مقام میزان نیست، این مقامات تمام می شود، آنی که هست خدمت است.مشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امر و تنفیذ رای مردم به وسیله ایشانمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امر و تنفیذ رای مردم به وسیله ایشانبه مناسبت انتخاب محمدعلی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوریبه مناسبت انتخاب محمدعلی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی