از رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشنداز رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشندخداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومی را برای انتخاب رئیس جمهوری متعهد و مبارز هدایت فرمودخداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومی را برای انتخاب رئیس جمهوری متعهد و مبارز هدایت فرمودبخشی از حکم تنفیذ دومین دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه ایبخشی از حکم تنفیذ دومین دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه ایپست میزان نیست، مقام میزان نیست، این مقامات تمام می شود، آنی که هست خدمت است.پست میزان نیست، مقام میزان نیست، این مقامات تمام می شود، آنی که هست خدمت است.مشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امر و تنفیذ رای مردم به وسیله ایشانمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امر و تنفیذ رای مردم به وسیله ایشانبه مناسبت انتخاب محمدعلی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوریبه مناسبت انتخاب محمدعلی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی