حمایت مردم حمایت مردمدر خدمت مردمدر خدمت مردمولی نعمتانولی نعمتانمسئولین خودیمسئولین خودیملاک انتخاب مدیران!ملاک انتخاب مدیران!دوست‌گزینی ممنوعدوست‌گزینی ممنوعتخصص و تعهدتخصص و تعهدمشروعیت رئیس جمهورمشروعیت رئیس جمهورمنفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بداردمنفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بدارد رئیس جمهور صفحه 2