کوک ساعت

ماه مبارک به منزله یک ساعتی است که کوکش بکنند و خودکار تا مدتی که این کوک است باشد. این ماه مبارک باید این جور باشد که مردم را تا ماه مبارک دیگر حفظ کند. 27 اردیبهشت 1367

إن الشهر المبارک هو بمثابه ساعه موقوته تعمل بصوره تلقائیه طالما بقی التوقیت. وان آثار هذه الضیافه یجب ان تحافظ علی الإنسان وتصونه حتی الشهر المبارک من العام القادم. ۱ شوال ۱۴۰۸

If we are admitted in this holy month's banquet, its fruits must remain for long after the holy month.This holy month is like a watch. If it is wound, it will automatically function. 17 May 1988

دریافت طرح
اشتراک کوک ساعت
کلیدواژه:
امام خمینیاخلاقرمضانماه رمضان