آمریکا به چه حقی در مقدرات دیگر کشورها دخالت میکند؟

با چه حقی امریکا از آن طرف دنیا دستش را دراز می‌کند به این طرف دنیا و در کشورهای اسلامی دخالت می‌کند و می‌خواهد مقدرات کشورهای اسلامی را او تعیین کند؟ 12 دی 1361

دریافت طرح
اشتراک آمریکا به چه حقی در مقدرات دیگر کشورها دخالت میکند؟
کلیدواژه:
امام خمینیآمریکا، سردمدار استکبار جهانیامت اسلامی