راس اهدافراس اهداففرزندان ایرانفرزندان ایرانجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندشکست قدرت آمریکاشکست قدرت آمریکالانه فساد را قبضه کردندلانه فساد را قبضه کردندجوانان حماسه‌آفرینجوانان حماسه‌آفرینسعادت هر دو جهانسعادت هر دو جهاننقش حساس خانواده در نونهالان و نوجواناننقش حساس خانواده در نونهالان و نوجوانانجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندند جوانان صفحه 3