جلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهچشم طمع به دانشگاهچشم طمع به دانشگاهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهانقلابی‌تر از انقلابیونانقلابی‌تر از انقلابیونپوساندن از داخلپوساندن از داخلاتحاد علیه نفوذاتحاد علیه نفوذدر میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...سستی نکنید!سستی نکنید!قلمهایی، زبانهایی در کار است که ملت ما را مایوس کند تا جامعه سست شود و نتواند به پیروزی برسدقلمهایی، زبانهایی در کار است که ملت ما را مایوس کند تا جامعه سست شود و نتواند به پیروزی برسد نفوذ صفحه 3