میوه اختلاف ما را آمریکا می‌چیند

اگر اختلاف بین خود ما واقع بشود نتیجه‌اش را آمریکا می‌برد و دولتهای بزرگ. کسانی که امروز غائله ایجاد می‌کنند، اختلاف ایجاد می‌کنند، اینها عملشان صحیح نیست. به ضرر اسلام تمام می‌شود. از گناهان بسیار بزرگ است. ۱۵ آذر ۱۳۵۸

ان الخلاف إذا وقع بیننا ستحصد نتائجه امریکا و الدول الکبری. فیعترضون علی من یخلقون الاضطرابات الیوم و یزرعون الخلافات، ان اعمالهم لیست صحیحه. إنما هم اناس یریدون خلق القلاقل. و هی قلاقل تنتهی لمصلحه امریکا و ضرر الإسلام و هی من الذنوب الکبیره جداً. ۱۶ محرّم ۱۴۰۰

You are not aware that by causing disunion you are making your foes and the superpowers happy. those who are trouble-makers and disruptors, Their agitations are among the major sins. 6 December 1979

دریافت طرح
اشتراک میوه اختلاف ما را آمریکا می‌چیند
کلیدواژه:
امام خمینیوحدت و ضرورت آنوحدت و فقدان آنوحدتآمریکاخیانت