تسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنی

برادرهای اهل سنت و برادرهای اهل شیعه مجتمع با هم باشند و از اختلافی که می‌خواهند فاسدها و مفسدها ایجاد کنند بین ماها، پرهیز کنند. این اختلاف جز برای اینکه به هم بزنند اوضاع ایران را و باز مسلط کنند به ما آن قدرتهای بزرگ را، چیز دیگری عایدمان نمی‌شود. ۱۰ آذر ۱۳۶۰

الاخوه من اهل السنه و الاخوه من الشیعه مجتمعین و ان یتجنبوا الخلافات التی یرید الفاسدون و المفسدون خلقها. هذه الخلافات لن نجنی منها إلّا اضطراب الاوضاع فی ایران و سیطره تلک القوی الکبری مره اخری علینا. ۴ صفر ۱۴۰۲

our Sunni brothers and Shi`ites will come together and avoid discord, the corrupt people want to create between them. that dispute means throwing everything off balance in Iran and bringing us once more under the domination of the superpowers in which case we will gain nothing. 1 December 1981

دریافت طرح
اشتراک تسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنی
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایوحدت جهان اسلاموحدت و ماهیت آنوحدت و ضرورت آنوحدت و روش‌های ایجاد آنوحدت و آثار آنوحدت و فقدان آنوحدتمحور وحدتتشیّعسنی(اهل سنت)شیعه انگلیسی