صدور تجربه‌ها

ما نتیجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشم‌داشتی، به مبارزان راه حق انتقال می‏دهیم و مسلماً محصول صدور این تجربه‏‌ها، جز شکوفه‏‌های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای ملتهای دربند نیست. ۶ مرداد ۱۳۶۶

وسوف نقوم بتصدیر تجاربنا الی العالم اجمع وننقل نتائج دفاعنا وصراعنا مع الظلمه الی المناضلین فی طریق الحق بدون ادنی توقع، ومن المسلم ان لاتکون الثمار التی تجنیها الشعوب المضطهده من ذلک سوی ازدهار النصر والاستقلال وتطبیق احکام الاسلام. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷

We shall export and transfer results of the struggle against oppressors to other fighters of the way of righteousness. Undoubtedly, the outcome of such a transfer of revolutionary know-how would bring nothing less than the blossoms of victory, independence and implementation of the laws of Islam for the enslaved nations. July 28, 1987

دریافت طرح
اشتراک صدور تجربه‌ها
کلیدواژه:
دفاع مقدسصدور انقلابدفاع مقدس و برکات آندفاع و ایستادگیمقاومت