ایستاده ایم!ایستاده ایم!افتخار عالمافتخار عالمجلوه‌ی هویت انسانجلوه‌ی هویت انسانعنصرِ زیربنای فضیلتهای انسانیعنصرِ زیربنای فضیلتهای انسانیدست کوتاه بشردست کوتاه بشرمعجزه تاریخ و افتخار عالممعجزه تاریخ و افتخار عالمبرتر از مردبرتر از مردقیام اهل بیت(ع) برای مستضعفینقیام اهل بیت(ع) برای مستضعفینکسی از عهده ستایش فاطمه زهرا(س) برنیامده استکسی از عهده ستایش فاطمه زهرا(س) برنیامده است حضرت زهرا (س) صفحه 2