مکتب مادی-معنوی اسلاممکتب مادی-معنوی اسلامتهذیب کورکورانهتهذیب کورکورانهرضای خدا در مواعظرضای خدا در مواعظهر قلبی لایق علم نیستهر قلبی لایق علم نیستحُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشدحوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشداگر تهذیب نباشداگر تهذیب نباشداستفاده از ضیافت الهیاستفاده از ضیافت الهیبا نفس پاک وارد بشوید در ماه رمضانبا نفس پاک وارد بشوید در ماه رمضان تهذیب صفحه 3