فیلم
 
کلیدواژه:

ملت ما قدر این مجالس را بدانند، مجالسی است که زنده نگه می‌دارد ملتها را. در ایام عاشورا زیادتر و در سایر ایام هم غیر این ایام متبرکه، هفته‌ها هست... اگر بُعد سیاسی اینها را اینها بفهمند، همان غربزده‌ها هم مجلس بپا می‌کنند و عزاداری می‌کنند...

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: