تا مبارزه هست،ما هستیم

تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. 29 تیر 1367

ولکننا نومن بانه طالما وجد الشرک والکفر فالنضال قائم. وطالما کان النضال فنحن موجودون. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

So long as the supremacy of the East and the West are there, there is struggle and as long as there is struggle, we are here. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک تا مبارزه هست،ما هستیم
کلیدواژه:
امام خمینیاسلام مکتب قیام و مبارزهپذیرش قطعنامه 598جهادروحیه انقلابی