پست و مقام فانی و خدمت باقی است

پست، میزان نیست، مقام میزان نیست، مقام ریاست جمهوری، این میزان نیست. مقام نخست وزیری یا رئیس دولت بودن یا رئیس مجلس بودن، اینها چیزی نیستند، این مقامات تمام می‌شود، آنی که هست خدمت است. 12 شهریور 1364

انَّ المنصب والمقام لیس معیاراً سواء کان رئاسه الجمهوریه او رئاسه الوزراء او رئاسه المجلس إذ کل هذه‏ المناصب لیست بشیئ وینتهی امدها، وإنَّ ما یبقی هو الخدمه. ۱۷ ذی الحجه ۱۴۰۵

The post is not the standard, position is not the standard, position of president is not the standard, post of prime minister or head of government or Majlis speaker are nothing. These posts will come to an end. 2, September  1985

دریافت طرح
اشتراک پست و مقام فانی و خدمت باقی است
کلیدواژه:
امام خمینیمحرومینمستضعفینرئیس جمهورمحمدعلی رجاییخدمت به مردممجلس شورای اسلامیمسئولین