کراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر است

این جانب کراراً گفته‌ام که روحانی نمای غیر مهذب و در غیر خط اسلام از ساواکی برای اسلام و جمهوری اسلامی خطرناکتر است. ۲۳ آبان ۱۳۶۱

و قد قلت مراراً بان خطر المتظاهر بزی رجال الدین غیر المهذب و فی غیر خط الإسلام، اعظم من خطر عناصر السافاک علی الإسلام و الجمهوریه الإسلامیه. ۲۷ محرّم ۱۴۰۳

I have repeatedly mentioned that an unrefined pseudo- clergy toeing a non-Islam line is more dangerous for Islam and the Islamic Republic than a former agent of the" SAVAK". 14 November 1982

دریافت طرح
اشتراک کراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر است
کلیدواژه:
امام خمینیروحانیت و آفت‌هاروحانیت، هشدارها و توصیه‌هاروحانی‌نماها و مقدس مآب‌هاروحانیتمنشور روحانیت