اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ...

اگر همین ماه مبارک رمضان مسلمین خودشان را به طور جمعی به ضیافت خدا وارد کرده بودند و تزکیه کرده بودند، تصفیه کرده بودند خودشان را، ممکن نبود زیر بار ظلم بروند. زیر بار ظلم رفتن مثل- ظالم- ظلم کردن، هر دواش از ناحیه عدم تزکیه است. 10 تیر 1363

فلو ان المسلمین دخلوا فی ضیافه الله بشکل جماعی فی شهر رمضان المبارک وهذّبوا انفسهم، لما کان بوسعهم القبول بالظلم. إن القبول بالظلم کالظلم نفسه یاتی عن عدم تهذیب النفس.  ۱ شوال ۱۴۰۴

If Muslims had collectively entered God's banquet in this very holy month of Ramadan and purified their selves, it would not have been possible to bow to oppression. To succumb to oppression equals committing oppression. Both have their roots in absence of self-purification. 1 July ۱۹۸۴

دریافت طرح
اشتراک اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ...
کلیدواژه:
اخلاقجوانان، علم و تزکیهاسلام و ظلم ستیزیرمضاناصلاح نفس