به دنبال خودِ خودش

مرگ بر بنده‌ای که ادعای بندگی کند ولی خواسته‌اش شهوت‌ های نفسانی و رذایل حیوانی باشد و ریاست‏های باطل و دست باز و قدرت کامل در شهرها و مسلط شدن بر بندگان خدا خواسته او باشد. و ای خوشا به حال بنده‏ای که پروردگارش را به خاطر خود او عبادت کند و خالص برای او شده باشد و بجز او منظورش نباشد.

شرح دعای سحر، صفحه ۴۰

دریافت طرح
اشتراک به دنبال خودِ خودش
کلیدواژه:
عرفانعبادتشرح دعای سحرشهواتمسئولیت