اتحاد مسلمانان و مستضعفین

ممالک اسلامی تحت لوای اسلام با هم متحد باشند، بلکه همه مستضعفان جهان ان‌ شاءاللّه از قید و بند مستکبرین خارج بشوند. ۳ دی ۱۳۵۸

ان تتحد جمیع البلدان الإسلامیه تحت رایه الإسلام، بل نامل ان ینجو جمیع المستضعفین فی العالم إن شاء الله، من قیود واسر المستکبرین. ۴ صفر ۱۴۰۰

We hope all Muslim countries could unite with one another. We hope all the deprived nations could break the shackles of serfdom. December 24, 1979

دریافت طرح
اشتراک اتحاد مسلمانان و مستضعفین
کلیدواژه:
مستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبرانوحدت جهان اسلامقیام برای خداسران کشورهای اسلامیاتحاد اسلامی