بر مستکبران آدمخوار بشورید

هان ای مستضعفان جهان، بر مستکبران آدمخوار بشورید و حق خود را از آنان بگیرید که خداوند با شماست و وعده او تخلف ناپذیر است. ۱۲ آبان ۱۳۶۰

یا ایها المستضعفون فی العالم ثوروا ضد المستکبرین قتله البشر واستعیدوا حقوقکم منهم إذ ان اللّه معکم ولا یخلف اللّه وعده. ۶ محرم ۱۴۰۲

Oppressed people of the world, it is high time you rebelled against the arrogant vampires and take your right from them for God is on your side and His promise is sure to be fulfilled. November ۳, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک بر مستکبران آدمخوار بشورید
کلیدواژه:
مستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبرانفلسطینقیام برای خداقدس شریف