تربیت را از خود و خانواده باید شروع کرد

انسان باید تربیت بشود، باید به تزکیه تربیت بشود. و انسان از خودش باید شروع بکند، از خانواده خودش باید شروع کند. و شما [تزکیه را] از خودتان، از خانواده‌هایتان شروع کنید تا به خارج برسد. ۱۴ دی ۱۳۵۹

فعلی الإنسان ان یبدا بنفسه اولًا فیربیها ویزکیها ثم یعمل علی تربیه اسرته والمحیطین به. فعلیکم ان تبداوا بتربیه انفسکم اولًا ثم عائلاتکم ثم بعدها یمکنکم تربیه الآخرین. ۲۷ صفر ۱۴۰۱

Man should be trained. He should be trained so that he becomes edified. One must start with himself and his family. You must begin(the process) with yourselves and your families. January 4, 1981

دریافت طرح
اشتراک تربیت را از خود و خانواده باید شروع کرد
کلیدواژه:
امام و خانوادهانسانتربیت انسانتزکیه نفس