خدمت به خوزستان

دولت خدمت کند به این کسانی که در راه اسلام آن قدر فداکاری کردند. خدمت کند به این اهالی دزفول و اهالی اندیمشک و خوزستان که همه چیز خودشان را از دست دادند، خدمت کنند. این یک تکلیف شرعی است برای همه ما. 13 مهر 1362

دریافت طرح
اشتراک خدمت به خوزستان
کلیدواژه:
محرومینمستضعفیندولتخدمت به مردمخدمت به محرومینخوزستانخدمت به کشور