مقاومت همیشگی

در یک همچو زمانی که دولت و ایران مبتلای به همه گرفتاریهایی که می‌بینید هستند و همه دولتها، همه جهان به استثنای ملتهایشان در صدد محو جمهوری اسلامی هستند؛ یعنی، در صدد محو اسلام هستند، در عین حال، خدای تبارک و تعالی تایید کرده است و ما استقامت کردیم، مقاومت کردیم، بعدها هم خواهیم کرد، ان شاء الله.
۱ شهریور ۱۳۶۶

دریافت طرح
اشتراک مقاومت همیشگی
کلیدواژه:
اسلامجمهوری اسلامیمقاومتدولت