برکت روح الله

سالها گریه به تو جرم تلقی میشد
گریه هر شب ما برکت روح الله است

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک برکت روح الله
کلیدواژه:
امام خمینیشعرامام حسین (ع)ماه محرممحرم و عاشورا