تا آخر مبارزیم...

ما مصمم هستیم که تا آخر با کسانی که بخواهند در کشور ما مداخله‌ای بکنند مبارزه کنیم. ۵ اسفند ۱۳۵۷

إننا مصممون علی مواجهه اولئک الذین یریدون التدخل فی شووننا الداخلیه ومقاومتهم الی النهایه. ۲۶ ربیع الاول ۱۳۹۹

We are determined to fight to the end any power that meddles in the affairs of our country. February ۲۴, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک تا آخر مبارزیم...
کلیدواژه:
اسلام مکتب قیام و مبارزهمبارزه با فسادمبارزهمبارزه با استکبارمبارزه علیه اسرائیل