جولان اشغالی

قضیه ضمیمه شدن بلندیهای جولان به خاک غاصب اسرائیل، این ابتدای قضیه است و اسرائیل با پشتیبانی امریکا اعتنا به سازمانهای دست نشانده امریکا ندارد، هر چه می‌خواهند مخالفت کنند، او کار خودش را انجام می‌دهد. 25 آذر 1360

إن قضیهانضمام مرتفعات الجولان إلی اراضی اسرائیل الغاصبه هی بدایه الطریق وإن اسرائیل لن تعبا بالمنظمات الدولیه العمیله لامریکا وذلک بدعم امریکی فلتعارض هذه المنظمات ما شاءت فإن اسرائیل تقوم باعمالها.  ۱۹ صفر ۱۴۰۲ ه- ق‏

The issue of annexing Golan Heights to the occupying Israel is just tip of the iceberg. Backed by Israel America does whatever it wants, in total disgraced of these America-made organizations, no matter how much they oppose it. 
December ۱۶, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک جولان اشغالی
کلیدواژه:
امام خمینیآمریکا، سردمدار استکبار جهانیاسرائیلفلسطینآمریکاصهیونیسمرژیم صهیونیستی