رژیم غاصب

ما اسرائیل را محکوم می‌کنیم. اسرائیل غاصب [است‌] و در محلی که آمده است، به طور غصب آمده است؛ و قدس باید نجات پیدا بکند و اسرائیل را براند.  13 فروردین 1358

اننا نندد باسرائیل، فاسرائیل غاصبه ولابد من انقاذ القدس والقضاء علی اسرائیل.علی الدول العربیه ان تتحد فیما بینها وان یطردوا اسرائیل من اراضیهم وان یقطعوا دابر المستعمرین.  ۴ جمادی الاولی ۱۳۹۹

Israel is a usurper and it had occupied its (present) territory by usurping it. Quds should be emancipated and Israel must leave. April ۲, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک رژیم غاصب
کلیدواژه:
امام خمینیاسرائیلفلسطینروز جهانی قدسصهیونیسمقدس شریفمبارزه علیه اسرائیلرژیم صهیونیستی