پیروزی حق

محرّم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده و به اثبات رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل پیروز شده است. 14 آذر 1357

محرم ذلک الشهر الذی وقف فیه العدل مقابل الظلم والحق إزاء الباطل، وعلی مر التاریخ ثبت ان الحق ینتصر دائماً علی الباطل. ۴ محرم ۱۳۹۹ 

Muharram is a month when justice rose up against inequity and righteousness rose up against wrong and it has proven that the right always defeats the wrong throughout history. December ۵, ۱۹۷۸

دریافت طرح
اشتراک پیروزی حق
کلیدواژه:
امام خمینیامام حسین (ع)اسلام و ظلم ستیزیجنگ حق و باطلماه محرممحرم و عاشوراظلمحق و باطل