حج و جایگاه آن

لزوم آشنا نمودن حجاج با وظایف قبل از حرکت
احتراز از اعمالی که باعث وهن مذهب می شود
متابعت از حکم قضات برادران اهل سنت در حج
اجتناب از اعمال تفرقه انگیز بین صفوف مسلمین
رجم عقبات و راندن ابرقدرتها از کشورهای اسلامی
سفر الی الله
نگه داشتن آبروی اسلام با خودداری از معصیت و خلاف در حج
کعبه خانه ای برای تمام عالم
توجه به عدم معصیت
لزوم تعلیم محرمات و واجبات حج به مردم
آداب حضور
لزوم یادگیری دقیق اعمال حج
مسجد الحرام مرکز سیاسی عهد رسول
سردادن ندای توحید از کعبه
لزوم یاد دادن و یادگیری مسایل حج
توجه به ابعاد مختلف حج
حصول مراتب معنوی حج
بیت الله الحرام بیت همگانی
حصول مراتب معنوی حج در سایه عمل صحیح به دستورات عبادی
اخلاص در عمل
تحقق آرمانهای اسلامی در سایر کشورهای مظلوم با حضور زایران ایرانی
عمل کردن شعائر مواقف کریمه در سایه وخدت همه مسلمین
انجام شایسته صورت حج توسط حجاج
لبیک فریاد نه بر همه طاغوتها
لمس حجر الاسود بیعت با خدا و صالحان
سعی صفا و مروه سعی در یافتن محبوب
مشعر الحرام و فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی
دریافتن آرزوهای حقانی در منا
لزوم توجه به قرآن و انس با آن در حج
مواظبت و هدایت حجاج توسط روحانیون
اهمیت مکه معظمه
مکه گرفتار شده به دست ملحدین