انقلاب، ویژگی‌ها و ماهیت

فراگیر بودن انقلاب یک برنامه الهی
نهضت الهی و چوشیده از متن ملت
حرکت ایران، حرکتی از متن جامعه
تغییرات اساسی در همه ابعاد جامعه
ایجاد تحول فکری و جنبش همگانی
اسلامی و انسانی بودن انقلاب
حفظ نظم در انقلاب اسلامی انسانی
احیای اسلام در نهضت الهی ایران
وحدت در مقصد
قوه ایمان عامل بسیج سراسری
اسلام، انگیزه قیام ملت
تفاوت نهضت ملی و نهضت اسلامی
عنایت خداوند در نهضت اسلامی
نزدیکی همه اقشار و الهی بودن مقصد
جنبه الوهیت نهضت
انقلاب انسانی
الهی بودن مقصد
آزادی مطلق در انقلاب صحیح و اسلامی
نهضت تمام قشرها برای مطالبه حق
بی نظیر بودن انقلاب اسلامی در عالم
تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلابها
برتری انقلاب اسلامی با سایر انقلابها
غلبه اسلام بر کفر
انسجام ملت با صدای ملکوتی
انقلاب جوشیده از متن مردم با قدرت معنوی
انقلاب ما انقلاب اسلامی
تحول الهی در ملت
عدم سرکوبی در نهضت اسلامی
متفاوت بودن انقلاب اسلامی با کودتا
وعده پیروزی در نهضت الهی
هماهنگی در نهضت یک موهبت الهی
انقلاب مردمی و مکتبی
خود جوش بودن نهضت
اسلامی بودن نهضت مانع از آسیب پذیری
مکتب اسلام عامل پیشبرد انقلاب
مردمی بودن ویژگی مهم انقلاب
اسلام و ایمان انگیزه قیام مردم
قیام ملت در مقابل همه قدرتها
شکست ناپذیری در انقلاب مردمی با ایده اسلامی
ارزشهای انسانی و معنوی در انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی مقدمه ظهور
موج انقلاب در عالم
مهار هرج و مرج و بی نظمی در کوتاهترین مدت
مهار فساد در کوتاهترین زمان بعد پیروزی انقلاب
جدایی از همه انقلابها در پیدایش، کیفیت مبارزه و انگیزه
ایستادگی در مقابل شرق و غرب
انقلاب متکی به خود مردم
اهمیت انگیزه و محتوا در انقلاب مردمی
مقایسه سایر انقلابها با انقلاب اسلامی از نظر باطن
انقلاب درونی
انقلاب برای نجات اسلام
پرتو افکنی انقلاب در همه عالم