فلسفه

فلسفه در حوزه قدیم
فلسفه شرک به شمار می‌رفت