جانبازان

ترجیح کمک به جانبازان بر حج استحبابی
کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد
جانبازان و روسیاهی سازمان های بین المللی
آنچه در راه خدا داده شده، پیش خدا محفوظ است
جانبازان، موجب افتخار ایران
جانبازان، بهترین سند جنایات امثال صدام و اربابان آنها
از جانبازان الگو بگیرید
جانبازان، رهبران این نهضت
کمک به جانبازان از بالاترین عبادت هاست
جانبازان چراغ هدایت ملتند