توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی

تحقق دولت اسلامی
ضرورت سازماندهی و هماهنگی در قیام
استقلال و آزادی امت اسلام
نهراسیدن از قدرتها در قیام
قطع ایادی ابرقدرتها، مقدمه اصلاحات
لزوم یکپارچگی و اجتماع واقعی ملل مسلمان در مقابل قدرت امریکا
انقلاب ایران، الگوی مبارزه با ستمگران
اتکای به ایدئولوژی انقلابی اسلام
اتکای به ایدئولوژی انقلابی اسلام
تفرقه، عامل تمام بدبختیهای مسلمین
طرح رهایی براساس اسلام
قیام مسلمین بر ضد استعمار
حفظ وحدت کلمه
وجوب وحدت کلمه بر همه مسلمین
ایمان راسخ و اتکال به خدا
استقلال حقیقی، با قطع نفوذ همه جانبه امریکا
بیداری مسلمین
لزوم اقتدای مسلمین به ایران در مبارزه
همبستگی بزرگ اسلامی
وحدت کلمه و اتکال به خداوند، رمز پیروزی
مخالفت و قیام ملتها
قیام ملتها علیه ابر قدرتها در پرتو ایمان
نهضت اسلامی ایران، سرمشق همه ملتها
رفع اختلافها در دولتها
پیروزی با رمز وحدت
نهضت ایران مبدا و الگوی نهضتهای مستضعفین
چگونگی شکست قدرتهای‌بزرگ از ایران
بیداری حکام اسلامی
روز قدس، روز احیای اسلام
روز قدس، روز مقابله با مستضعفین با مستکبرین
عبرت ملتها از ایران
بهره مندی از قدرت الهی
بیداری شرق لازمه استقلال فکری و فرهنگی
مبارزه با فرهنگ صادراتی غرب
جهاد خودکفایی
فداکاری در راه استقلال و آزادی، الگوی ملل مسلمان
شهادت طلبی در راه خدا
مبارزه مسلمانان با امریکا،مبارزه اسلام با کفر
هرچه فریاد دارید سر امریکا بکشید
لزوم قیام مستضعفین علیه مستکبرین
قیام به حق
ادامه مبارزات تا قطع تمام وابستگی ها
اتحاد ملل اسلامی
اتحاد و یگانگی دولتها با ملتهای خویش
رسیدن به استقلال واقعی با قطع سلطه امریکا
انقلاب ایران، راهنمای ملل تحت سلطه
انقلاب ایران، الگوی مبارزه با سلطه شیطان بزرگ
قدرت ایمان
بلعیدن، سیاست ابرقدرتها
اتکا به قدرت الهی
بیداری، اولین قدم
حل مشکله اسلام با بیداری مردم
پیروزی با سلاح معنوی
صدور‌انقلاب به همه ممالک اسلامی
شیطان بزرگ به دنبال سیطره همه جانبه
قدرت معنوی مسلمانان
قیام برای اعاده مجد اسلام
قیام برضد مستکبرین، تکلیف ممالک اسلامی
اعتقاد به مبدأ و معاد
اختلاف، سم کشنده امت‌اسلامی
اختلاف، موجب سلطه اجانب
حضور مردم در صحنه، خنثی‌کننده توطئه‌ها
انقلاب ایران، سرمشق دیگر کشورها
نگذارید انقلاب ایران را در نطفه خفه کنند
نظام اسلامی، ضامن آزادی و استقلال کشور
یاس قدرتهای بزرگ با حفظ اتحاد
عدم اتکال به قدرتهای دنیوی
طرحهای امریکایی
خروج چپاولگرها از صحنه با اخوت و اتحاد مسلمین
لزوم بیداری و ایستادگی مستضعفین در مقابل ابرقدرتها
قیامی همچون قیام ملت ایران، تکلیف همه است
وظیفه قیام در مقابل امریکا
هشدار در خصوص نقشه شوم اسرائیل
بیداری مسلمین در حج
لزوم هوشیاری ملتها
برائت از مشرکان
رسالت علما و اندیشمندان دربرابر توطئه‌های امریکا
فریاد هیهات منا الذله
رسالت آزادیخواهان
درس‌مقاومت در مقابل ابرقدرتها
اراده قوی در مبارزه با شیاطین
عزت و حیات در سایه مبارزه
دفاع از اسلام در برابر توطئه ها