عوامل استضعاف

اشتباه تاسف‌آور
دست نشاندگی دولتها
تبلیغات غلط استعمار
جهل و بیخبری مسلمین
جهل و بیخبری مسلمین
جدایی مسلمین از اسلام
جدایی مسلمین از اسلام
غفلت مسلمین
غفلت مسلمین
خودخواهی حکومت‌ها
خودخواهی حکومتها
بیماری روحی مستکبران
عدم مهار قدرتها از عوامل نقض حقوق انسانی
عدم بیداری و آگاهی مستضعفین
عدم بیداری و آگاهی مستضعفین
استثمار و سلطه‌طلبی امریکا
استثمار و سلطه‌طلبی امریکا
خودبینی و طغیان در نفس
نفاق
قدرت‌طلبی و عدم تهذیب‌نفس
بیخبری ملتها نسبت‌به اسلام
رفاه‌طلبی اشراف و اعیان
حب‌نفس و حب‌جاه
خودبینی و اخلاق حیوانی
هوای نفس در قدرتهای بزرگ عامل فساد و تجاوز
بیماری خود‌بینی
غفلت و ساده‌اندیشی
اتفاق ابرقدرتها در عقب نگه‌داشتن کشورهای جهان سوم