هنر اسلامی

ارزش فیلم های ایرانی در برابر فیلم های خارجی
موسیقی مخدر
سرودهای جایز
حرمت گریم اجنبی و تماشای از روی شهوت
جواز بیع آلات مشترکه به قصد منافع حلال
هنر مورد قبول قرآن