مقاومت

طرفداری از مظلوم
مملکت اسلامی به تمام معنا
ایستادگی مردم با نثار خون
مقاومت مردم در کمبودها
ظلم کردن و مورد ظلم واقع شدن هردو از عدم تزکیه است
مهلت ندادن به دشمن در جنگ
عدم خستگی ایران از جنگ
صدام زنگی مست آمریکا
تقدیر از شرکت رزمندگان در جنگ