مقاومت

صبر و استقامت در برابر مصایب
طرفداری از مظلوم
مملکت اسلامی به تمام معنا
منطقِ مقاومت
مشکلات را با صبر انقلابی تحمل نماییم
ایستادگی مردم با نثار خون
مقاومت مردم در کمبودها
کارگزارانِ متعهد
معنای پایداری و استقامت
ظلم کردن و مورد ظلم واقع شدن هردو از عدم تزکیه است
مهلت ندادن به دشمن در جنگ
عدم خستگی ایران از جنگ
صدام زنگی مست آمریکا
تقدیر از شرکت رزمندگان در جنگ