تبلیغات برای انقلاب

آگاهی دادن به مردم
نشر کتاب، مصداق امور خیریه
همراهی با مردم
لزوم اتحاد جبهه های خارجی با نیروهای انقلابی
بازتاب رویدادهای نهضت در خارج
بیدارگری ملتها
افشای جنایتهای شاه در خارج از کشور
افشای وابستگی شاه به اجانب
لزوم اطلاع رسانی دردهای مملکت
تهمت عدم توانایی اداره مملکت توسط انقلابیون
لزوم تبلیغ در برابر تبلیغ
افشای جنایات شاه
روشنگری ملتها
تکلیف به روشنگری در برابر تبلیغات سوء خارج از کشور
لزوم اعتصاب در مملکت
ابلاغ فریاد مردم به خارج
افشای توطئه های رژیم برای تحمیل شاه
فاجعه به رسمیت شناختن اسرائیل