حاکمیت قانون

ما حکومت قانون می‌خواهیم
حکومت الله، حکومت قانون است
ما تابع قانون اسلام هستیم
ضرورت اجرای قوانین اسلام در خودمان، برای تشکیل حکومت اسلامی
پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود
انقلاب که هرج و مرج نیست!
مصادرات باید از روی موازین باشد
دعوت کنندگان به هرج و مرج، دشمنان انقلابند
فقط قانون حکم کند
غلط می‌کنی قانون را قبول نداری!
اگر قانون حکومت کند، اختلافی نخواهد بود
باید خودمان را با قانون تطبیق دهیم، نه بالعکس