روز شهادت

امروز روز درنگ نیست. روز صیقل انسانیتِ انسانهاست. روز جنگ است. روز احقاق حق است. و حق را باید گرفت. و انتظار آنکه جهانخواران ما را یاری کنند بی‌حاصل است. امروز روز حضور در حجله جهاد و شهادت و میدان نبرد است. ۱۱ فروردین ۱۳۶۷

فالیوم لا یُقبل الانتظار. الیوم یوم بلوره إنسانیه الإنسان. الیوم یوم النزال. یوم إحقاق الحق. والحق یوخذ ولا یعطی. فلا معنی للانتظار بان یاتی نهبه العالم لمساعدتنا. الیوم یوم التواجد فی ساحه الجهاد والشهاده ومیدان المعرکه. ۱۲ شعبان ۱۴۰۸

Today is not the day for delay. Today is the day of polishing humanity of human beings. It is the day of war. It is the day of demanding justice. Right should be restored. To expect the world-devourers to help us is futile. Today is the day of presence in the bridal suite of jihad (holy struggle) and martyrdom in the battlefield. March 31, ۱۹۸۸

دریافت طرح
اشتراک روز شهادت
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتجوانان و شهادتفلسطینجنگانسانیتحق و باطلمبارزه علیه اسرائیلشهادت طلبیترویج فرهنگ شهادت