این اقتصاد را سالم کنید

ما می‌خواهیم به دنیا ثابت کنیم که ابرقدرتها را می‌توان با نیروی ایمان شکست داد و پیروزی را به دست آورد. ما با تمام قدرت در مقابل آمریکا می‌ایستیم و از هیچ نیرویی ترس نداریم. 9 آذر 1358

نحن نرید ان نثبت للعالم انّ هزیمه الاستعمار والانتصار علیه ممکنان بقوه الإیمان. إننا نقف بوجه امریکا بجمیع ما نملک من قدرات، ولا نخاف من ایه قوه. ۱۰ محرّم ۱۴۰۰

We are resolute to show to the whole world that we can defeat these superpowers with our faith. We are confronting the United States with all our might and we do not fear it. November 29, 1979

دریافت طرح
اشتراک این اقتصاد را سالم کنید
کلیدواژه:
جوانانآمریکاابرقدرتهاپیروزیایمانحق و باطل